Search


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.002 seconds).

Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012緊急駕駛行為下之大腦抑制過程之運作陳諺玄; Chen, Yen-Hsuan; 林進燈; Lin, Chin-Teng; 電控工程研究所
2008利用聲音回饋警示於增加駕駛者清醒程度的影響陳建安; Chen, Jian-Ann; 林進燈; Lin, Chin-Teng; 生醫工程研究所
2008利用自我映射組織圖進行雙重任務下分心之腦波反應辨識王俞凱; Wang, Yu-Kai; 林進燈; Lin, Chin-Teng; 生醫工程研究所
2016動態權重調整之整合系統應用於駕駛者反應時間預測陳柏蒼; 張志永; 林進燈; Chen Po Tsang; Chang, Jyh-Yeong; Lin, Chin-Teng; 電控工程研究所
2016腦波神經調控機制分析莊尚文; 林進燈; 楊谷洋; Chuang, Shang-Wen; Lin, Chin-Teng; Young, Ku-Young; 電控工程研究所
2017使用三維/四維卷積神經網路的腦電波系統用於預測駕駛表現洪鈺嘉; 林進燈; Hung, Yu-Chia; Lin, Chin-Teng; 影像與生醫光電研究所
2017基於穩態子空間偵測大腦狀態變換王瀚君; 林進燈; 張志永; Wang, Han-Jyun; Lin, Chin-Teng; Chang Jyh-Yeong; 電控工程研究所
2017疲勞駕駛者之腦電波資訊流變化曾俊穎; 林進燈; 張志永; Tseng, Chun-Ying; Lin, Chin-Teng; Chang, Jyh-Yeong; 電控工程研究所
2010基於空間巡行資訊下的決策過程之腦電波變化王祈翔; Wang, Chi-Hsiang; 林進燈; Lin, Chin-Teng; 生醫工程研究所
2010運動想像分類演算法應用於腦機介面之探討陳麒宇; Chen, Chi-Yu; 林進燈; 陳榮傑; Lin, Chin-Teng; Chen, Rong-Jaye; 資訊科學與工程研究所