Browsing by Author Pan, Xi-Ling

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Electro─optic RF Standing Wave Measurement Technique and its Applications蔡甲文; Cai, Jia-Wen; 潘犀靈; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1985NaRb異核雙原子分子光譜的研究( 6660、- 6690、與6807、-6875、)陳孝輝; Chen, Xiao-Hui; 陸懋宏; 潘犀靈; Lu, Mao-Hong; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1992Voltage controlled optical fiber coupler using Δε<0 liquid crystal layer林松伯; Lin, Song-Bo; 潘犀靈; 趙如蘋; Pan, Xi-Ling; Zhao, Ru-Ping; 光電工程學系
1985以Zeeman雷射為光源的主動雷射干涉儀林志平; Lin, Zhi-Ping; 潘犀靈; 李亞君; Pan, Xi-Ling; Li, Ya-Jun; 光電工程學系
1990光脈衝壓縮Nd:YAG雷射及其應用之研究許千添; Xu, Qian-Tian; 潘犀靈; 張振雄; Pan, Xi-Ling; Zhang, Zhen-Xiong; 光電工程學系
1986埋入式雙條狀結構之砷化鎵/ 砷化鋁半導體雷射之研究許詩濱; Xu, Shi-Bin; 雷添福; 潘犀靈; Lei, Tian-Fu; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1982尿素單晶成長及其非線性光學性質之研究林三寶; Lin, San-Bao; 謝正雄; 潘犀靈; 楊宗哲; Xie, Zheng-Xiong; Pan, Xi-Ling; Yang, Zong-Zhe; 光電工程學系
1982液相磊晶砷化鎵薄膜及其特性蔣念祖; Jiang, Nian-Zu; 潘犀靈; 雷添福; Pan, Xi-Ling; Lei, Tian-Fu; 光電工程學系
1997漸寬增益區半導體雷射放大器應用之研究:波長調變與飛秒光放大王聖安; Wang, Sheng-An; 潘犀靈; 王興宗; Pan, Xi-Ling; Wang, Xing-Zong; 光電工程學系
1980研究雷射光化學之實驗裝置林博文; Lin, Bo-Wen; 潘犀靈; 陳國美; Pan, Xi-Ling; Chen, Guo-Mei; 光電工程學系
1982研究靜電場在線狀液晶的非線性光學性質中的效應陳永茂; Chen, Yong-Mao; 潘犀靈; 王淑霞; Pan, Xi-Ling; Wang, Shu-Xia; 光電工程學系
1982磷酸二氫鉀單晶之非線性光學特性的探討陳炳雄; Chen, Bing-Xiong; 謝正雄; 楊宗哲; 潘犀靈; Xie, Zheng-Xiong; Yang, Zong-Zhe; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1985雙原子分子光譜之計算分析及之研製林多崤; Lin, Duo-Chang; 陸懋宏; 潘犀靈; Lu, Mao-Hong; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系
1982電校正式之焦電幅射儀系統的設計游如淵; You, Ru-Yuan; 謝正雄; 潘犀靈; 楊宗哲; Xie, Zheng-Xiong; Pan, Xi-Ling; Yang, Zong-Zhe; 光電工程學系
1994飛秒級被動鎖模鈦藍寶石雷射脈衝演變動力學之研究涂懷銘; Tu, Huai-Ming; 潘犀靈; Pan, Xi-Ling; 光電工程學系